Bu iş ilanına başvuruyorsunuz:

risk yönetimi müdürü

  • yeni kullanıcı
  • giriş

Bu iş ilanına başvurmak için mevcut hesabınıza giriş yapın

hesap bilgileri
kişisel bilgiler
tecrübe
yabancı diller
eğitim dereceniz
CV
  1. dosya seç

Bu iş ilanına başvuruyorsunuz:

Lokasyon:
İstanbul / Maslak
Yayınlanma tarihi:
09 Eylül 2019 Pazartesi
referans numarası:
4890
Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz bankacılık sektöründe faaliyet gösteren %100 yabancı menşeili firmamız için "risk yönetimi müdürü/direktörü" arayışımız bulunmaktadır.

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Risk Yönetimi Yönetmeliği ve buna bağlı düzenlemeler çerçevesindeki Risk Yönetimi Birim Yöneticisi fonksiyonlarının yerine getirilmesi,
Kredi riski konusunda; risklerin ölçümü, kurum içi ve kurum dışı raporlaması,
Derecelendirme modellerinin kurulumu, geliştirilmesi, validasyonu ve kalibrasyonuna ilişkin çalışmalara katkıda bulunulması, Konusuyla ilgili yasal ve uluslararası mevzuatın ve banka içinde gerekli çalışmaların takibi,
Bankanın risk politikalarının takibi ve gerekli güncellemelerin yapılmasına katkı sağlanması konularında çalışılmak üzere;
Banka’nın taşıdığı ve maruz kaldığı risklerin tanımlanması, ilgili Banka yönetmelik ve prosedürlerinde ve iş akışlarında risklerle ilgili ölçüm/kontrol, izleme ve raporlama süreçlerinin tanımlanması, tüm birimlerin bu hususlarda bilgi sahibi olmasının sağlanması, Banka bünyesinde etkin, bağımsız ve güçlü bir risk yönetimi işlevinin tüm personelin katılımı ile oluşmuş bir kurumsal risk kültürü içinde tam anlamıyla uygulanması,
Tanımlanmış ve kontrol edilip izlenmekte olan risklerin dönemsel olarak test edilmesi, ya da Banka faaliyetlerinin genişlemesi durumunda ve yasal mevzuatın değişmesi durumunda mevcut analiz ve ölçüm tekniklerinin ve yöntemlerinin yetersiz kaldığı hallerde yenilerinin önerilmesi,
Tanımlanan riskler için yeterli, tutarlı ve dikkatlice tasarlanmış risk politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi, bu politikalar çerçevesinde taşınabilecek risklerin tespit edilmesi,
Belirli alanlarda taşınan riskler için Yönetim Kurulu tarafından tesis edilen limitlerin ve bu limitlerin uygulanmasının izlenmesi,
Banka’nın maruz kaldığı risklerin belirli ölçüler ve kriterler kullanılarak sayısal ve analitik bir şekilde ifade edilmesi, maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetilme imkanına sahip olunması için riskin değişik boyutları arasında bir kıyas imkanı yaratacak ve risk kavramını performans ölçümü ve öz kaynak temin kararlarında bir unsur haline getirecek bir risk ölçüm metodolojisi geliştirmesi/temin edilmesi,
Analitik ve sayısal olarak ifade edilmiş riskin günlük/haftalık/aylık olarak izlenmesi, analiz ve değerlendirilmesi ve bu değerlendirme kapsamında risklerin kontrol edilebilirlik derecesinin belirlenmesi ve kontrol edilebilir risklerin ne ölçüde azaltılabileceği hususunun Banka tarafından değerlendirilmesi,
Sayısal olarak ifade edilmiş, analizi yapılmış ve değerlendirilmiş olan bilgilerin aylık olarak raporlanması,
Bütün bu risk yönetim sürecindeki bilgi kaybının asgariye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
İSEDES raporunun hazırlanmasının koordine edilmesi,
APKO, risk komitesi vb. komitelere katılarak risk ile ilgili konuların aktarılması, yönetimin bilgilendirilmesi ve tavsiyede bulunabilmesi.