operasyon genel müdür yardımcısı

yayınlanma
şimdi başvur

iş ilanı detay

yayınlanma
lokasyon
istanbul, ıstanbul (anadolu)
sektör
Servis
referans numarası
7484

iş tanımı

Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz sağlık sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için "Operasyon Genel Müdür Yardımcısı" arayışımız

Görev ve Sorumlulukları:
Firmanın misyonu, vizyonu, hedefleri, şirket politikaları ve kurumsal kültürü doğrultusunda, şirket stratejilerinin belirlenmesi, onaylanmış stratejiler doğrultusunda şirketin yönetilmesinden, Mali İşler, Muhasebe yönetimi, İş Geliştirme, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim Sistemi, Satın Alma, İdari İşler, Lojistik Temizlik ve İkram Hizmetleri bölümlerinin işleyiş, koordinasyon ve uygulamalarından, insan örnekleri, doku ve kalıntılarına ait faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında ISO 15189 standardı ve ilgili mevzuat gerekliliklerine uygunluğunun denetiminden; prosedür, talimat ve SOP’lerin yasal şartlara göre düzenlenmesinden sorumludur.

Genel Müdür’e raporlama yapar.
Şirket faaliyetlerinin kanun, yönetmenlik ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.
Belirlenmiş hedefler ve stratejiler doğrultusunda bütçe çalışmaları yapar ve Genel Müdür onayına sunar.
Belirli periyotlarda analiz, değerlendirme ve öneri raporlarının hazırlanması ve Genel Müdür’e sunulmasından sorumludur.
Mali işler sisteminin prosedür ve uygulamalarının işleyişi, gözden geçirilmesi, gerektiğinde yeni düzenlemeler için alt yapı çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinden Genel Müdür’e karşı sorumludur.
Firma kaynaklarının firma politikaları doğrultusunda yönetilmesi için strateji ve planlamaların yapılmasından, sermaye hesabının kontrolünden, ortaklar cari hesabının yapılmasından sorumludur.
Konusuyla ilgili tüm mevzuatın takip edilmesi ve uygulamaya geçirilmesinden sorumludur.
Şirketin mali performans raporlarının, dönemsel karşılaştırmalı tablolarının hazırlanmasının sağlanmasından sorumludur.
Mali takvime uygun olarak vergi projeksiyonu yapılmasından ve tüm vergi mevzuatı uygulamalarının gerçekleştirilmesinden ve değişikliklerin Genel Müdür’e bildirilmesinden, lehte ve aleyhte gelişmeler hakkında sirküler hazırlanmasından Genel Müdür’e karşı sorumludur.
Şirketin yasal yükümlüklerinin yerine getirilmesinden ve bu yükümlülüklerdeki değişiklikler hakkında Genel Müdür’ün bilgilendirilmesinden sorumludur.
Yatırım kararlarına ışık tutacak raporların hazırlanması, leasing, fon kullanımı gibi uygulamalar için öneriler getirmek, onay akabinde gerçekleştirilmesini sağlamaktan sorumludur.
Şirketin oluşturacağı nakit fonların optimum seviyede değerlendirilmesi ve kullanımından sorumludur.
SGK ve İş Kanunu ile ilgili uygulamaların denetimini sağlamaktan sorumludur.
Şirketin personel özlük işlerinin yapılmasını sağlamaktan ve takibinden sorumludur.
Stok kayıtlarının muhasebe kayıtları ile uyumundan sorumludur.
Şirketin Genel Kurul, sicil gazetesi ve benzeri resmi işlemlerinin gerçekleştirilmesinin
sağlanmasından sorumludur.
Tüm sigorta poliçelerinin analizi ve takibinden sorumludur.
Devlete karşı olan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru yapılmasını sağlar.
Firma risklerini öngörmek ve Genel Müdür’e konu ile ilgili bilgi vermekten sorumludur.
Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan fizibilite raporlarının değerlendirilmesi, Genel Müdür’e sunulmasından sorumludur.
Test maliyet hesaplarının yapılmasından sorumludur.
Şirketin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi ve uygulamalarından sorumludur.
Şirket kriz yönetiminden sorumludur. İlgili tüm birimlerle koordinasyonu sağlar.
Şirket satın almalarında ürün ve tedarikçi değerlendirmelerinin yapılmasını sağlar ve en uygun seçeneğin belirlenerek temin edilmesinden sorumludur.
Satın alınan tüm malzeme ve demirbaşların uygun ve gerekli koşullarda saklanması, korunması ve kayıtlarının düzenli tutulmasının takibinden sorumludur.
Şirketin tüm ulaşım ve lojistik destek faaliyetlerinden sorumludur.
Yeni şube açılışında, şubenin açılışa kadar geçecek tüm aşamalarının koordinasyonunu sağlar.
Şirketin tüm idari işler ile ilgili işlerinin yürütülmesini sağlar.
İş yükü analizleri, işgücü analizleri, iş analizleri ve organizasyon şemalarının dönemsel olarak takibinin yapılmasından sorumludur.
Şirket işgücü kapasite değerlendirmesini yapmak, ihtiyaç duyulan alanlarda personel istihdamının organize edilmesinden sorumludur.
Şirketin ücretlendirme ve ek menfaatler politikalarının belirlenip geliştirilmesinden sorumludur. Ücretlendirme sistemleri ile ilgili bilgileri toplar, iş değerlendirme programlarını oluşturur, tüm insan kaynakları stratejisine uygun şekilde şirketin ücretlendirme sisteminde yapılacak değişiklikleri belirler, Genel Müdür onayına sunar.
Sistemin sürekli gördüğü eğitimleri tespit etmek, bunları gerek iç gerek dış kaynaklardan organize etmek, eğitim ihtiyaçlarını dönemsel olarak revize etmekten sorumludur.
Şirketin IT alt yapısı ve kullanılan yazılımlar için oluşturulacak sistem analizlerinden, formların düzenlenmesi ve dataların veriye dönüştürülmesinin sağlanmasından sorumludur.
IT alt yapısından çıkan verilerden yararlanarak şirketin istatistiki ve stratejik raporlarının hazırlanmasından sorumludur.

nitelikler

Alanında 10 yıl üzeri deneyim
Lisans derecesi
İyi seviye İngilizce bilgisi
İşbu iş ilanına başvurmadan önce KVKK Aydınlatma Metni linkinde bulunan “aydınlatma beyanını” okumanız gerekmektedir. İşbu iş ilanına başvurmanız durumunda bahsedilen aydınlatma beyanını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz addedilecektir.