Rekabet Hukuku Uygunluk İlkesi

Rekabet kanunlarına uygunluk, her bireyin bağlılığı ve davranışları ile mümkündür. Yani, tüm çalışanlar rekabet kanunları ile ilgili soruları ve ihlalleri ne zaman ve nasıl bildireceğini bilmek için rekabet kanunlarının genel ilkelerini yeterli şekilde öğrenme konusunda kişisel sorumluluk almalıdır. Yöneticiler için, bu durum ayrıca size bağlı çalışanların uygunluk çalışmalarını desteklemekten ve kendi sorumluluk alanınızda uygunluğu sağlamaktan sorumlu olma anlamına gelir.

Rekabet kurumları şirketlerin rekabet hukukundan haberdar olmasını beklemektedir ve bu kanunlar son yıllarda artan bir gayretle uygulanmaktadır. Yönetim, uygunluğu sağlamak için etkili kurallar koyma sorumluluğuna sahiptir.

Bu uygunluk ilkesinin rolü, rekabet kanunları ile ilgili bilinç düzeyinizi artırmak ve kendi davranışlarınız veya piyasadaki diğer oyuncuların faaliyetlerinin yasal olup olmadığından kuşku duyduğunuzda hukuki tavsiye almanızı ve/veya potansiyel ihlalleri bildirmenizi teşvik etmektir. Doğal olarak rekabet hukuku uzmanı olmanız beklenmemektedir, fakat rekabet hukukunun ihlal edilmesi Randstad'ın mali durumu, itibarı ve gelecekteki ticari başarısına olduğu kadar bazı durumlarda sizin bireysel konumunuza da ciddi etkiler yapabilir. Bu Uygunluk İlkesi hakkında herhangi bir sorunuz olması halinde, lütfen varsa kendi Hukuk Bölümünüz, yoksa Randstad Holding Grup Hukuk Bölümüne danışın.

Rüşvet, Hediye ve İkramlar İlkesi

"Rüşvet teklif etmeyiz, ödemeyiz veya kabul etmeyiz ya da nüfuzu kötüye kullanma sonucunu doğurabilecek hediyeler veya ikramlar teklif etmeyiz veya vermeyiz."

Dürüstlük ve ahlaki davranış, kişisel ve mesleki davranışlarımızın Randstad bünyesinde temelini oluşturmaktadır.Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir tarafı olarak Randstad, yolsuzluk ile mücadele kapsamında sahip olduğu tüm ilkeleri muhafaza etmek için her daim tüm çabayı göstermektedir.

Bütün Randstad Temsilcilerinin , rüşvet vermesi, vaat etmesi, teklif etmesi yahut rüşvete izin vermesi kesinlikle yasaktır.

Rüşvet ile mücadele kanunlarında uluslararası alanda gerçekleştirilen güncel değişiklikler ve bu kanunların daha etkin olarak uygulanması konusunda artan eğilim, rüşvet ile mücadelenin ihmal edilmesinin şirketler açısından müşteri kaybı, para cezaları, masraf ve itibar kaybına sebep olabilmektedir. Rüşvet ile mücadele kanunlarının ihlal edilmesinin sonucunda, aynı zamanda ortaklar kurulundaki üyeler ve işçiler soruşturmaya, para ve hapis cezalarına konu olabilmektedirler. Aynı zamanda yolsuzluk, iyi bir yönetimi, sürdürülebilir gelişmeyi, demokratik süreci ve adil iş uygulamalarını tehdit etmektedir.

Ayrımcılık, Kötü Davranışlar ve Taciz İlkesi

"Başkalarına dürüst davranırız, dikkatli hareket ederiz ve insan haklarına saygı gösteririz."

Hiçbir şekilde kötü davranışa veya tacize müsamaha göstermeyiz. Çeşitliliğe değer veririz ve yaş, renk, sakatlık, cinsiyet, medeni durum, uyruk, ırk, din veya cinsel tercihya da başka ilgisiz veya yasadışı özelliklere dayanarak ayrımcılık yapmayız.

 

Randstad, Randstad çalışanları arasında ve onlara karşı ayrımcılığa, kötü davranışlara veya tacize müsamaha göstermemektedir. Özellikle Randstad, müşteriler tarafından Randstad çalışanlarına karşı ayrımcılığı, kötü davranışları veya tacize müsamaha göstermemektedir. 

Her bir Randstad Grup Şirketi, işbu ilkeye ve yürürlükteki yerel mevzuata uyulmasını sağlamak ile yükümlüdür. İşbu ilke ile uyumun sağlanması, gerekli iletişimi, tanıtımı, eğitim programlarını ve iş prosedüründe uygulanmasını gerektirir.

Veri Koruma İlkesi

"Mahremiyet hakkına saygı gösteririz, gizli bilgilerin gizli biçimde tutulmasını sağlarız ve başkalarının gizli bilgilerini kötüye kullanmayız."

Kişisel veriyi işleyen herkes aşağıdaki doğru uygulama prensiplerine uymak zorundadır. Kişisel veri her zaman için aşağıdaki gibi olmalıdır:

 • Dürüstçe ve hukuka uygun olarak işlenmiş
 • Sınırlı amaçlar için ve uygun şekilde işlenmiş
 • Uygun, ilgili ve amacı aşmayacak şekilde
 • Kesin
 • Amaç için gerekenden fazla tutulmayacak şekilde
 • Veri Özneleri’nin haklarına uygun olarak işlenmiş
 • Güvenli

Randstad Grup şirketleri, Kişisel Verinin makul nedenlerle istenebileceği ölçüde ve amaca uygun olarak tam ve güncel olduğundan emin olmalıdır. Yanlış ya da yanıltıcı bilgi tam değildir ve her Kişisel Verinin tam olduğunu denetlemek için verinin elde edildiği sırada ve sonradan düzenli aralıklarla gerekli önlemler alınmalıdır.

İçeriden bilgiye dayalı ticaret politikası

"Randstad hisselerinin ya da tahvillerinin içeriden gelen bilgiye dayalı ticareti ve pazar suiistimali hakkındaki yasaları biliyor ve onlara uyuyoruz."

İçeriden bilgiye dayalı ticaret yasasına göre Randstad çalışanlarının Randstad tahvillerini, kamuya kapalı ve gizli fiyat odaklı bilgilerin adil olmayan bir avantaj sağladığı zamanlarda satmaları veya satın almaları kesinlikle yasaktır. Randstad çalışanlarının ayrıca böylesi "iç bilgileri" üçüncü şahıslara vermeleri ya da bu bilgiler temelinde tahvil alım satım işlemleri için önerilerde bulunmaları da kesin olarak yasaklanmıştır. Şirket içindekiler (örneğin çalışanlar, yöneticiler ve büyük hisse sahipleri) tarafından gerçekleştirilecek alım satımlar yalnızca halka kapalı bilgilerden yarar sağlamadan yapıldığında yasaldır.

İçeriden bilgiye dayalı ticaret ve pazar suiistimali hakkındaki yasalarla tam uyumun güvencede olması için Randstad'ın tahvillerinin satışı ve satın alınması ve tahvillerin diğer işlemleri ile ilgili kuralların tüm Randstad temsilcileri için ana hatlarını belirleyen kendine ait bir içeriden bilgiye dayalı ticaret politikası bulunmaktadır. Randstad'ın içeriden bilgiye dayalı ticaret kurallarının tam olarak uygulanması, bireyin içeriden bilgilere erişim olasılığına bağlıdır; kamuya açık olmayan, gizli bilgilerle ve icra ya da denetleme kurullarıyla çalışanlar daha sıkı kurallara tabidirler.

Suistimal Bildirim Prosedürü

Küresel olarak mükemmeliyet üzerinde önemle duran uluslararası bir kuruluş olan Randstad Grubu, tüm şirketlerin ve çalışanlarının her zaman İş İlkelerine uygun şekilde davranmasını beklemektedir. İş İlkeleri, ahlak ve dürüstlük kurallarına ve Randstad politikaları ve prosedürleri ile tüm geçerli kanun ve düzenlemelere uygun şekilde davranılmasını gerektirir. Çalışanlarımızın temel değerlerimizde yansıtılan yüksek standartlara bağlı kalarak Randstad'ın mükemmel itibarını devam ettirmede yardımcı olmasını beklemekteyiz. Bu değerler: bilmek, hizmet etmek ve güvenmek, tüm menfaatlerin eşzamanlı olarak desteklenmesi ve mükemmellik çabası şeklinde özetlenebilir. Açıklık ve hesap verme sorumluluğu kültürümüzün bir parçası olarak, bütün paydaşlarımızdan davranışların bu değerlere uygun olmadığı aşikar olan olaylar, durumlar ve endişeleri bildirmelerini teşvik ediyoruz.

Randstad Grubu bünyesindeki ciddi uygunsuz davranışlarla ilgili endişelerin bildirilmesinde yardımcı olmak üzere, paydaşların endişelerini dile getirebileceği şirket düzeyindeki yerel bildirim mekanizmaları ya da Randstad Grubu bildirim prosedürü gibi bazı kanallar oluşturulmuştur.Resmi prosedürlerimize uygun olarak bildirilen tüm endişeler kesinlikle gizli tutulacaktır (yeterli soruşturmanın yapılması ve gerekli adımların atılması için zorunlu haller haricinde) ve iyi niyetle şikayetini dile getiren bir çalışana karşı misilleme olmayacağına dair garanti verilecektir.

Kanunlarla izin verildiği ve yeterli soruşturma gerçekleştirme ve gerekirse işlem yapma ihtiyacı ile tutarlı olduğu sürece, alınan şikayetlerle ilgili bütün kişisel veriler kesinlikle gizli tutulacak ve hem Şikayetçi hem de soruşturma altındaki kişinin mahremiyeti korunacaktır.

Detaylı bilgi ve hizmetlerimiz hakkinda bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Suistimal Bildirim Prosedürü

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

RANDSTAD WORK SOLUTIONS İSTİHDAM VE İK LTD. ŞTİ. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. RANDSTAD WORK SOLUTIONS İSTİHDAM VE İK LTD. ŞTİ. faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

 • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSİG mevzuatlarına ve İSİG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de RANDSTAD WORK SOLUTIONS İSTİHDAM VE İK LTD. ŞTİ koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
 • RANDSTAD WORK SOLUTIONS İSTİHDAM VE İK LTD. ŞTİ İSİG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
 • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
 • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSİG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSİG politikamız olarak taahhüt ederiz.