müşteri, tedarikçi ve ziyaretçilere ilişkin aydınlatma metni

Randstad Search and Selection Personel Seçim ve Yerleştirme Ltd. Şti. ve Randstad Work Solutions İstihdam ve İnsan Kaynakları Ltd. Şti. (“birlikte Şirket” olarak anılacaktır) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla müşterilerimize, tedarikçilerimize, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çalışanlarına/yetkililerine ve ziyaretçilere ait bir takım kişisel verileri işlemekteyiz. İşbu aydınlatma metni kapsamında, söz konusu veri gruplarına karşı Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

kişisel verilerin işlenme amacı

Şirket tarafından işlenen kişisel veri kategorileri, aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

Veri Kategorisi Kişi Grubu
Kimlik
Müşteri – Potansiyel Müşteri - Tedarikçi
İletişim
Müşteri – Potansiyel Müşteri - Tedarikçi
Hukuki İşlem
Müşteri – Tedarikçi
Müşteri işlem
Müşteri – Potansiyel Müşteri
Pazarlama
Müşteri – Potansiyel Müşteri
İşlem Güvenliği
Ziyaretçi
Risk Yönetimi
Müşteri – Potansiyel Müşteri – Tedarikçi – Ziyaretçi
Finans
Müşteri – Tedarikçi
Mesleki Deneyim
Tedarikçi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından Şirket ile aranızda bir sözleşmesel ilişki kurulması, bu sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin ifası, Şirket’in kanuni yükümlülüklerinin ifası, Şirket’in hizmet/ürün satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve planlanması, Şirket nezdinde güvenliğin sağlanması ve bu konuda onayınızın olması halinde anket, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda işlenmektedir.

kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü taraflar

Şirket, temin ettiğiniz kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddesine uygun olarak yurt içinde ve/veya yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılara, iş ortaklarına, iştiraklerine, müşterilerine, kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ve yurtdışında bulunan serverlara, Şirket tarafından Şirket ile aranızda bir sözleşmesel ilişki kurulması, bu sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin ifası, Şirket’in kanuni yükümlülüklerinin ifası, Şirket’in hizmet/ürün satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi ve planlanması, Şirket nezdinde güvenliğin sağlanması ve bu konuda onayınızın olması halinde anket, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amaçlarıyla aktarabilmektedir.

kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlarla ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir. 

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizin kanuni veya sözleşmesel yükümlülüklerin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması yahut korunması için veri işlemenin gerekli olması ya da veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması şeklindeki hukuki sebepler ile ya da açık rızanıza istinaden işlenebilmektedir.

kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Şirket’in Apa Giz Plaza Büyükdere Cad. No.191 Kat 1 No.3 Levent/ İstanbul adresine yazılı bildirimde bulunarak veya info@randstad.com.tr  adresine e-mail göndererek aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

  1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
  5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
  6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
  7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Şirket bu başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde cevap verecektir. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.