1. amaç

Randstad olarak, temel değerlerimiz ve Human Forward stratejimiz doğrultusunda herkese haysiyeti korunarak ve saygıyla muamele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. İK hizmetleri sektöründe dünya lideri olarak, toplumdaki rolümüzün ve insan haklarına saygı gösterme sorumluluğumuzun farkındayız. İnsan haklarına yönelik olarak operasyonlarımızdan ve hizmetlerimizden kaynaklı ya da bunlarla ilişkili olumsuz etkileri önlemeyi veya azaltmayı ve ortaya çıkmaları durumunda bu tür etkilere müdahale etmeyi taahhüt ederiz. 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacı taraflarından biri olan Randstad, insan hakları ve işgücü ile ilgili ilkeler de dahil olmak üzere sözleşmenin tüm ilkelerine saygı duyar ve tümünü destekler. Randstad, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından onaylandığı şekilde İş ve İnsan Haklarına İlişkin BM Rehber İlkeleri'nin de dahil olduğu 'Koru, Saygı Göster ve Çare Bul' Çerçevesi'ni destekler. Randstad için şirketimizin insan haklarına saygı gösterme sorumluluğu, aynı zamanda Uluslararası İnsan Hakları Yasası'na ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi'ne (bunlar ve ilgili diğer belgeler için eklerdedir) de bağlı olduğu anlamına gelir.

Temel değerlerimizle de desteklenen ve İş İlkelerimizde yer alan işgücüne ilişkin ILO ilkeleri ve hakları şunlardır: 

Sendikalaşma özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkin biçimde tanınması, zorla ya da zorunlu çalıştırmanın tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması, çocuk işçiliğine etkin biçimde son verilmesi ve istihdamda ve meslekte ayrımcılığın ortadan kaldırılması. 

Bu İnsan Hakları İlkesi'nde Randstad olarak, tüm çalışanlarımız, direktörlerimiz, yetkililerimiz (bundan böyle topluca çalışanlar) ve hizmet verdiğimiz yetenekler için insan haklarına ilişkin başlıca ilkeleri ve harici paydaşlarımızdan beklentilerimizi düzenledik.

Bu ilke Randstad'ın tüm İş İlkeleri'yle, ancak bilhassa aşağıdakilerle tutarlıdır ve bunları destekler:

 • 1. Uluslararası insan hakları ilkelerini, Randstad'ın ilkelerini ve prosedürlerini ve işimizi yönlendiren kanunları bilir ve bunlara uyarız.
 • 8. Diğerlerine adil muamele eder, özenli davranır, önem verir ve insan haklarına saygı duyarız. Yıldırma ya da tacizin hiçbir şekline müsamaha göstermeyiz.
 • 9.    Özel hayatın gizliliğine saygı duyar ve gizli bilgilerin gizli tutulmasını sağlarız. Başkalarının gizli bilgilerini suistimal etmeyiz.
 • 11.   Çeşitliliğe ve kapsayıcılığa değer veririz. Fırsat eşitliğine büyük önem verir; yaş, ten rengi, engellilik, cinsel kimlik, medeni hal, uyruk, ırk, etnik köken, din, kültürel geçmiş, cinsel yönelim veya ilgisiz ya da kanuna aykırı başka herhangi bir özellik nedeniyle ayrımcılık yapmayız.
 • 14.   İşimizde sağlık ve güvenlik en önemli önceliğimizdir. Bu yaklaşım hem kendi çalışanlarımız hem de yerleştirilmiş işçilerimiz için geçerlidir.

2. Dahili ve harici paydaşlarımız için yaptıklarımız ve onlardan beklentilerimiz

Hizmetlerimizin merkezinde insan vardır. En büyük hedefimiz, 2030 yılı itibariyle 500 milyon insanın iş hayatına etki etmektir. Çalışanlarımızın Randstad için çalıştıkları süre boyunca gerek Randstad Group içerisinde gerekse diğer herhangi bir harici iş ilişkisinde olsun, tüm paydaşlara yönelik insan hakları sorumluluklarımızın önemini anlamalarını ve desteklemelerini bekleriz. Bu beklentimiz, çalışanların işleri gereği temasa geçtiği tüm meslaktaşlar, tüm yetenekler, müşteriler, tedarikçiler ve diğer tüm paydaşlar için geçerlidir. 

İşgücü pazarındaki hassas grupları daha büyük bir özenle korumayı taahhüt ederiz. Ülkeye ve/veya bölgeye göre değişebilen hassas gruplara kadınlar, çocuklar, engelli bireyler, göçmen işçiler, LGBTİ+ topluluğu, yerliler, ırksal ve etnik azınlıklar ve uzun süredir işsiz olanlar dahil olabilir.

2.1 Çalışanlar, iş arayanlar ve yerleştirilmiş işçiler

Operasyonlarımızda, hizmetlerimizde ya da çalışanlar, iş arayanlar, yerleştirilmiş işçiler, yükleniciler, bağımsız çalışanlar ve diğerleri ile olan iş ilişkilerinde Randstad'ın insan hakları ihlallerine dahil olmasını ya da bu ihlallere katkıda bulunmasını önlemek için Randstad çalışanlarının tüm makul tedbirleri almaları desteklenir. Çalışanlarımızın Randstad tarafında her türlü insan hakları ihlalinden korunuyor olmayı bekleyebileceği gibi, biz de kendilerinden aynı şekilde standartlarımıza saygı duymalarını bekleriz.

İşe alıştırma programında tüm yeni çalışanlarımıza bu ilkeyle ilgili bilgi verilir. Ayrıca, her bir çalışanımızın zorunlu uyumluluk oryantasyonunu ve üstlendikleri göreve ilişkin insan hakları ilkeleri eğitimini de kapsayan bilgi tazeleme eğitimini tamamlaması gerekir.

2.2 Yönetim

Direktörlerimiz ve yetkililerimiz dahil olmak üzere yönetimin ek yükümlülükleri vardır. Randstad'ın temel değerlerine uygun davranmaktan ve bu ilkeyle uyumluluğu sağlamaktan sorumludurlar. Aynı zamanda kendilerine rapor sunan çalışanların uyumluluk çabalarını desteklemekten, ilkelerimizi ekiplerine açıklamaktan ve sorumluluk alanlarında uyumluluğu sağlamaktan sorumludurlar. Tüm bunlar kaçınılmaz bir şekilde iletişimin aktif olmasını gerektirir. 

2.3 Müşteriler ve Tedarikçiler

Müşterilerimizle olan etkileşimlerimizde onlardan başta iş arayanlarımızı, yerleştirilmiş işçilerimizi ve çalışanlarımızı etkileyebilecek ilkeler olmak üzere ilgili tüm insan hakları ilkelerine uygun davranmalarını bekleriz. Yerleştirilmiş işçilerimizin çalışma koşullarını etkileyebilecek konulara ve durumlara ilişkin tüm bilgileri talep eder ve olası insan hakları sorunlarını, ihlallerini ve ihlal şüphelerini görüşürüz. Müşterilerin insan hakları ilkelerini ihlal etmeleri, Randstad'ın onlarla iş yapmaya son vermesiyle sonuçlanabilir. Müşterilerimizin özellikle çeşitlilik ve kapsayıcılık, sağlık, güvenlik ve ayrımcılık yapmama alanlarında kendi insan hakları ilkelerine uyumluluğu sağlamalarına destek oluruz.

Küresel Tedarikçi Tüzüğü'müzde belirtildiği gibi tedarikçilerimizle (temsilciler, yükleniciler ve onların tedarikçileri ve alt yüklenicileri dahil) olan etkileşimlerimizde onlardan ilgili tüm insan hakları ilkelerine uygun davranmalarını bekleriz. Randstad bu tarafları denetleyebilir ve bir uyumsuzlukla karşılaşılması halinde ileriki zamanlar için uyumluluğun nasıl sağlanabileceğini, mevcut risklerin nasıl hafifletilebileceğini ve sonuçların nasıl ele alınabileceğini görüşebilir. Uyumsuzluğun devam etmesi tedarikçi sözleşmesinin feshiyle sonuçlanabilir. 

3. Randstad'ın önde gelen ilkeleri

Hizmetlerimizin doğası gereği bazı insan hakları öne çıkar. Bunlar Randstad'ın faaliyetleri ve iş ilişkileri aracılığıyla en büyük olumsuz etkiyi yaratabilecek olanlardır. Bu nedenle, dahili ve harici paydaşlarımızla birlikte odaklanmamız gereken en önemli konuları belirledik. Bunlar aşağıda ayrıntılarıyla verilmiştir.

3.1 İlkelerimiz

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

İnsan ve düşünce çeşitliliğine değer verirken kültürel farklılıkların da farkına varırız. Fikir, kültür ve bakış açısı çeşitliliği bilinçaltındaki engelleri aşarak çok yönlü çalışanlardan oluşan daha yüksek performanslı ekiplerin oluşturulmasına yardımcı olur. Kapsayıcılık, her bireyin kendisine değer verildiğini, saygı duyulduğunu ve desteklendiğini hissettiği şirket kültürümüzün bir yansımasıdır. Her bireyi tanımaya, anlamaya, onlara saygı duymaya ve sağladıkları katkılardan en iyi şekilde faydalanmaya gönüllü olmamız ve bu konudaki becerimiz, bireylerin kendi en yüksek potansiyellerine erişmelerine yardımcı olur. Kapsayıcılık en iyi performans için doğru koşulların oluşmasını desteklediğinden, inovasyonun ve başarının ön koşullarından biridir. Kapsayıcılık; LGBTİ+ topluluğu, genç profesyonel topluluğu ve cinsiyet eşitliği gibi belirli gruplara ve konulara aktif ve açık şekilde destek sağlamakla açıklanır.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımımızın ayrıntılarına Randstad Group Çeşitlilik ve Kapsayıcılık İlke'mizden ulaşabilirsiniz.

Randstad olarak, çeşitliliği küresel ölçekte yeni istihdam ve ekonomik kalkınma fırsatları yaratmanın bir yolu olarak desteklemek için benzersiz bir konuma sahibiz. 

Ayrımcılık Yapmama ve Eşit Fırsatlar

Durumla ilgili olmayan özellikleri nedeniyle (örn. yaş, ten rengi, engellilik, cinsel kimlik, medeni hal, uyruk, ırk, etnik köken, din, kültürel geçmiş, cinsel yönelim veya ilgisiz ya da kanuna aykırı başka herhangi bir özellik) insanları haksız yere doğrudan veya dolaylı olarak dezavantajlı duruma düşüren bir eylemin ya da uygulamanın ayrımcı olduğu kabul edilir. 

Randstad'da herkesin (çalışanlar ve yetenek dahil) haysiyeti korunarak adil şekilde muamele gördüğünden ve durumla ilgili olmayan özellikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmadığından emin olmayı amaçlarız. Bu yaklaşımımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimiz için de geçerlidir.

İşe alım, iş verme ve fesih, gelişme fırsatları, gelişim ve terfi, çalışanların eğitim programlarına seçimi ve ücretler ile yan hakların belirlenmesi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere istihdamın her aşamasında eşit fırsatlar sunmayı taahhüt ederiz. Bu, müşterilerimizin yeteneklerle ya da Randstad'daki meslektaşlarıyla ilgili ayrımcılık yapmasını önlemeyi de kapsar ve çalışanlarımızın ayrımcı uygulamaları fark etmeleri durumunda bir müşteriyle iş yapmayı sonlandırmasına olanak tanır. Ayrımcı iş emirleri vermeye çalışan müşterilere karşı çıkarız ve ayrımcılık ifade eden iş ilanlarını yayınlamayız. Bu durumda ya ilanın yasalara uygun olmasını sağlarız ya da talebi reddederiz.

Bir talebin belirli bir gruba karşı ayrımcı olduğu her zaman net bir şekilde görülmeyebilir. Örneğin, aksan belirli iş görevlerinin yerine getirilmesini önemli ölçüde engelleyen bir özellik ise müşteri adayın aksanını göz önünde bulundurabilir. Yerel dilde akıcılık, istenilen pozisyon için gerekli asıl yetkinlik düzeyini yansıtmalıdır. Aksan, iş yeri güvenliği ya da iş birliği gerektiren belirli bir görevi için bir gereklilik olabilir; ancak dolaylı ayrımcılığın önüne geçilmesi için bu durumun vaka bazında değerlendirilmesi gerekir.

Çalışanlarımızdan emin olmadıkları her konuyu şirket içinde meslektaşlarıyla ve/veya müdürleriyle konuşmalarını ve/veya destek almak için Randstad Hukuk ekibiyle iletişime geçmelerini bekleriz. 

(Dolaylı ayrımcılık, herkes için nötr ya da aynı görünen, ancak uygulamada belirli bir kişinin ya da grubun olumsuz etkilenmesiyle veya bir avantajdan mahrum bırakılmasıyla sonuçlanan ve nesnel bir şekilde savunulamayan bir ilkeler veya uygulamalardır.)

Tacizi, Yıldırmayı Ya Da Zorbalığı Önleme

Taciz, yıldırma ya da zorbalık; onur kırıcı olan ya da caydırıcı, düşmanca, aşağılayıcı, küçük düşürücü ya da saldırgan bir çalışma ortamı yaratan her türlü istenmeyen fiziksel, sözel ya da diğer davranıştır. Saldırgan ya da alçaltıcı sözler, yetkinin kötüye kullanılması, uygunsuz dokunma, istenmeyen cinsel yakınlaşma çabaları ve istenmeyen diğer tüm davranışları içerebilir.

Çalışma ortamında saygıya değer veririz ve cinsel taciz de dahil olmak üzere yıldırma, zorbalık veya tacizin hiçbir şekline müsamaha göstermeyiz. Fiziksel ya da sözel istismarlar ve baskı, şiddet, saldırganlık veya cinsellik içeren şakalar ya da hakaretler, saldırgan ya da cinsel içerikli materyallerin gösterilmesi ve dağıtılması, istenmeyen cinsel yakınlaşma çabaları ya da cinsel yakınlık talepleri, kişisel bilgiyi suistimal etme, düşmanca ya da caydırıcı bir çalışma ortamı yaratma, bir çalışma arkadaşını yalnızlaştırma ya da onunla iş birliği yapmama veya kötü niyetli ya da rencide edici söylentiler yayma gibi davranışlar istenmeyen davranışlara örnek verilebilir. Caydırıcı, düşmanlık içeren ve saldırgan bir çalışma ortamı, çalışma performansına engel olur ve bireyin istihdam koşullarını olumsuz etkiler. Bu tür uygulamalarda bulunan müşterilere ya da tedarikçilere karşı çıkarız.

Gizlilik

Tüm paydaşlarımızın özel hayatın gizliliği hakkına saygı duyarız. Hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, evine ya da yazışmalarına keyfi olarak dahil olunmamalı ve hiç kimse onur ve itibarına yönelik saldırılara maruz bırakılmamalıdır. Çalışanlarımızdan ve iş ortaklarımızdan, tüm kişisel verileri uygun ve kanuna uygun şekilde ele almalarını ve her bireyin haklarına ve menfaatlerine saygı duymalarını bekleriz. Bu amaçla Randstad Group Veri Koruma Politikası, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi için minimum uyumluluk standartlarını belirler ve kişisel verilerin Randstad tarafından ele alınması konusunda tutarlı tedbirler sunar.

Elimizdeki kişisel verilerin adil ve kanuna uygun şekilde toplanmasını, işlenmesini ve toplanma amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlarız. Saklanan kişisel verilerin doğruluğunu, güvenliğini ve gizliliğini temin etmek için gerekli tüm tedbirleri alırız ve kişisel verileri iş amacını yerine getirmek için gerekenden daha uzun süre tutmayız. Kişisel verilerin yeterli düzeyde korunduğundan emin olmak için, bunları müşterilerimiz dahil üçüncü taraflara aktarılırken özel bir özen gösteririz. 

Gizlilik beyanlarımızla ilgili tüm veri sahiplerini, kişisel verilerini ne şekilde ele aldığımız konusunda bilgilendiririz.

Sağlığın ve Güvenliğin Korunması

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, bunu sürdürmeyi ve çalışma ortamında ruh sağlığını ve refahını desteklemeyi taahhüt ederiz. Fiziksel yaralanmaları, hastalıkları önlemek ve yerleştirilmiş işçilerimizin ve çalışanlarımızın yanı sıra iş arayanları, müşterileri, tedarikçileri ve ziyaretçileri öngörülebilir iş tehlikelerinden korumak için makul ve uygulanabilir tüm tedbirleri alırız. Küresel Sağlık ve Güvenlik Politika'mıza uygun olarak yürürlükteki tüm yasal gerekliklere ve yerel standartlara uymayı taahhüt ederiz. 

Alınan tüm kararların, yerleştirilmiş işçilerimiz ve çalışanlarımızın mevcut güvenliğini koruma bilinciyle alınması bizim rehber ilkemizdir. Sistemlerimizin ve prosedürlerimizin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, kaynakların sağlanması ve iş uygulamalarımızın sürekli iyileştirilmesi de bu kapsamdadır.

Modern Köleliği Önleme

Modern köleliğe sıfır tolerans yaklaşımını benimseriz: Köle, kefaletli, ödünç veya hapishanede çalışma gibi hiçbir zorla çalıştırma yöntemi kullanılmaz veya öne sürülmez, insan ticareti yapılmaz. Randstad şirketleri asla doğrudan ya da dolaylı olarak insanları sömürmek ve kâr elde etmek amacıyla zorlama, hile ya da aldatmacayla insanları işe alma, taşıma, transfer etme, barındırma ya da alma faaliyetlerine karışmaz. 

Çalışma gönüllü olmalıdır ve yerleştirilmiş işçiler ve çalışanlar yerel yasal gerekliliklere uydukları sürece makul bir bildirimle işten ayrılma ya da istihdamlarına son verme özgürlüğüne sahiptir. Randstad şirketleri, ister geçici bir görev ister kalıcı bir pozisyon için olsun, kayıt ya da işe alım karşılığında iş arayanlardan, yerleştirilmiş işçilerden ve çalışanlardan doğrudan ya da dolaylı olarak (örneğin alt yükleniciler aracılığıyla) herhangi bir ücret veya ilgili masraf talep etmez. Banka mevduatının arz edilmesi asla zorunlu değildir. Ayrıca hiç kimse Randstad veya müşterileri için işe başladığında veya iş akdini feshettiğinde kimlik belgelerinden, diplomalarından ya da eğitim sertifikalarından mahrum bırakılamaz.

Çocuk İşçiliğini Önleme

Doğrudan ya da dolaylı olarak çocuk işçiliği ile iştigal etmeyiz ve her zaman faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki yasal yaş gerekliliklerine bağlı kalırız.

('Çocuk işçiliği' terimi genellikle çocukları çocukluklarından, potansiyellerinden ve haysiyetlerinden mahrum bırakan, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zararlı işler olarak tanımlanır. Bu terim, çocuklar için zihinsel, fiziksel, sosyal ya da ahlaki açıdan tehlikeli ve zararlı olan ve onları okula gitme fırsatından mahrum edip eğitimlerini erken yaşta bırakmaya zorlayarak veya hem okula gitmelerini hem de uzun süreli ve ağır işlerde çalışmalarını gerekli kılarak eğitim ve öğretimlerine zarar veren işleri ifade eder.)

Sendika Özgürlüğü

Çalışanların bir işçi sendikası ya da benzer bir birlik kurma ya da böyle bir sendikaya ya da birliğe katılma ve bunlar tarafından temsil edilme hakkına saygı duyarız. İstihdam, kişinin bu tür bir birliğe katılmaması ya da üyeliğini sona erdirmesi koşuluna tabi olmaz. 
Ayrıca, Randstad olarak çalışanlarımızın ulusal iş konseyleri ağı ve işçi sendikası temsilcileriyle diyalog yoluyla katılımını aktif olarak destekleriz.

Müşterimiz olan bir şirketin yasal grevde olan herhangi bir işçisinin yerine geçmek amacıyla müşteriye yeni yetenek sunmayız.

Toplu Pazarlık

Randstad esnek işgücü çözümleri sunarken maaş, sosyal güvenlik ve büyüme ve gelişme fırsatları bakımından işçilerin haklarını yeterli düzeyde korumayı uzun zamandır savunmaktadır.

Randstad, işçi sendikalarıyla ya da yasal ve ilgili temsilci kuruluşlarla olan temaslarında yapıcı diyaloglar kurmaya ve iyi niyetle pazarlık etmeye çaba gösterir. Sosyal diyalog ortamına yatırım yapar ve mümkün ve ilgili olan durumlarda toplu iş sözleşmeleri yaparız. Bu, temel değerimiz olan 'tüm menfaatlerin aynı anda desteklenmesi' ile yakından ilişkilidir. Kendi hesabımızda ve/veya tanınmış sektör birlikleri aracılığıyla faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda düzgün, net, adil ve uygulanabilir kuralların ve düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için aktif olarak çağrı yaparız.

Adil Çalışma Saatleri 

Çalışma saatleri yerel kanunların, yürürlükteki toplu pazarlık anlaşmalarının ve ILO standartlarının belirlediği saatleri aşmamalıdır. Çalışanlarımızın ve yerleştirilmiş işçilerimizin dinlence ve tatil için yeterli zamanı olmasını sağlamak da bu kapsamdadır.

Ücretler 

Çalışanların ve yerleştirilmiş işçilerin ücretleri, uluslararası standartların ve ayrımcılık yapmamaya ilişkin olanlar da dahil olmak üzere ulusal işgücü yasalarının ve mevzuatlarının hükümlerine uygun olmalıdır. Bu, yürürlükte olduğu yerlerde ulusal asgari ücretleri ve/veya toplu iş sözleşmelerinde ve ILO standartlarında belirlenen asgari ücretleri de kapsar. Diğer tüm durumlarda genel bir yasaya uygunluk yaklaşımını benimseriz. 

İstihdam Edilebilirlik

Becerilerin sürekli geliştirilmesi, herhangi bir işgücünde istihdam edilebilirlik ve sürdürülebilirlik için elzemdir. Eğitim
programlarımız farklı istihdam pazarlarındaki yetenek ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir bireyin kariyerinin tüm aşamalarında mevcut olmayı, istihdam edilebilirliğini sürekli geliştirmeyi ve uygun durumlarda eğitim fırsatları sunmayı amaçlarız. 

Yerel Topluluklara Saygı 

İyi bir tüzel kişi olmayı taahhüt ederiz. Şirketlerimizi faaliyet gösterdiğimiz toplulukların genel refahına doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlama ve aynı zamanda karmaşaları en aza indirme konusunda teşvik ederiz. Randstad, ticari bakımdan mümkün olan yerlerde nitelikli yerel personeli işe almak için çaba gösterir. Tüzel Kişi ve Hayırseverlik Politika'mız doğrultusunda topluluk girişimleri üstleniriz.

3.2 Yerel Kanunlarla Farklar

Bu politikanın, prosedürlerimizin ve dışsal bağlılıkların yerel kanunlardan daha sıkı olduğu durumlarda daima daha sıkı olan standartlara uygun şekilde faaliyet gösteririz. Yerel kanunlarda daha sıkı gerekliliklerin yürürlükte olması durumunda, söz konusu daha sıkı gereklilikler her zaman bu ilkede şart koşulanlara üstün gelir.

Yerel kanunun bu İnsan Hakları Politikası'nın belirli yönlerini idame etmemizi yasaklaması halinde insan haklarına saygı gösterme çabamızda bu yerel kanunlara uyarız. Yürürlükteki yerel mevzuatla uyumluluğun sağlanması için her türlü pozitif ayrımcılık girişiminin dikkatle kontrol edilmesi gerekir.

4. İnsan Haklarına Gereken Özeni Gösterme

İnsan hakları, temel değerlerimizin ve iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Strateji belirleme sürecimizde insan hakları her zaman göz önünde bulundurulur ve katılımımıza, operasyonlarımızın doğasına ve bağlamına, insan haklarıyla ilgili sorunların meydana gelme olasılığına ve olası etkilerine (şiddeti ve olasılığı) göre uygun olduğu ölçüde günlük operasyonlarımızda insan haklarına saygı gösterilir.

 

'Üst yönetimin iş yerinde oluşturduğu etik kurallar', performans yönetimi, konseptler ve en iyi uygulamalar, risk ve kontrol faaliyetleri, değerlendirmeler ve denetimlerden oluşan Küresel Risk ve Kontrol çerçevemiz, Randstad'ın dünya genelinde insan hakları ilkelerini izlemesini sağlar. Bu çerçeve, insan haklarına uyumluluğu temin eden davranışsal, önleyici, tespit edici ve gözetleyici tedbirleri dengeleyecek şekilde tasarlanmıştır. 

 

Faaliyet gösteren şirketler ve küresel departmanlar, en az altı ayda bir Risk ve Kontrol çerçevesinin bileşenlerini değerlendirir. Ayrıca, bu öz değerlendirmeleri incelemek ve tamamlamak üzere şirket içi denetimler yapılır. İyileştirme planları dahil olmak üzere tüm bu değerlendirmelerin sonuçları, İcra Kurulu'nun ve Denetim Komitesi'nin toplantılarında Grup çapında kontrollü kıstas tartışmalarının yapılmasını sağlar. 

 

Müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi insan hakları ilkelerini izlemeleri konusunda destekleriz. Dikkat çeken insan hakları sorunlarını müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle sürekli olarak tartışırız. Kritikliğe ve yürürlükteki kanuna göre, Randstad sağlık ve güvenlik gibi ilgili düzenlemelere uyumluluğu sağlamak üzere müşterilerin tesislerini denetleyebilir. Ayrıca, Randtstad tedarikçiyi de denetleyebilir ve uyumsuzluk tespit etmesi durumunda uygun iyileştirme planlarını görüşebilir. Uyumsuzluğun devam etmesi sözleşmenin feshiyle sonuçlanabilir. 

5. Sorun Giderme Prosedürü

5.1 Emin Olmadığınızda Ya Da Sorularınız Olduğunda

Güven ve tüm menfaatlerin aynı anda desteklenmesi temel değerlerimizin bir parçasıdır. Soruları olan ya da bir durumun bu ilkeyle çeliştiğinden şüphe duyan herkes bize ulaşmalıdır. Çalışanlarımız; müdürleri, İnsan Kaynakları temsilcileri, Randstad Hukuk departmanı, yerel dürüstlük yetkilisi veya belirlenen bir sırdaş gibi başka yerel yetkililer ile konuşabilirler. Yerleştirilmiş işçilerimiz, Randstad iletişim kişilerine veya müdürlerine ya da yerel olarak atanan başka herhangi bir departmana (örn. sırdaş) ulaşmalıdır. İş arayanlar, müşteriler ve tedarikçiler Randstad iletişim kişilerine ulaşmalıdırlar. 

Randstad ile nasıl iletişim kurulacağına ilişkin ayrıntılı bilgilere Randstad'ın yerel web sitelerinden ulaşılabilir. Ayrıca complianceofficer@randstad.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

5.2 (Şüphelenilen) İhlallerin Raporlanması

Bu ilkenin ihlal edildiğinden makul şekilde şüphelenen ya da böyle bir ihlale tanık olan her çalışanın, adayın ya da diğer paydaşın Randstad Group Kusurlu Davranış Raporlama Prosedürü'ne uygun olarak endişesini dile getirmesi beklenir. Bunu yukarıdaki 5.1 bölümünde açıklandığı şekilde doğrudan yerel yönetime ve yerleşik operasyonel kanalları kullanarak yapmaları tercih edilir. Ancak herhangi bir nedenle bunun etkisiz ya da uygunsuz olması veya şikayet sahibinin misillemeden endişelenmesi durumunda Randstad Group Dürüstlük Hattı'ndan faydalanılabilir. 

Dürüstlük Hattı, güvenli bir web sayfası ve 7/24 çalışan bir telefon hattından oluşur ve bağımsız bir harici sağlayıcı tarafından sağlanır. Raporlar her zaman yerel dilde yapılabilir. Dürüstlük Hattı, şikayet sahibi ile Randstad arasındaki iletişimi sağlar. 

Bu Dürüstlük Hattı aracılığıyla alınan raporlar, her raporun hızlı, adil, kanunlara uygun ve yerel olarak ele alınmasını sağlayan ilgili Yerel Dürüstlük Yetkilisi'ne iletilir. Rapor yerel yönetimle ilgiliyse, Merkezi Dürüstlük Yetkilisi ve İş Riski ve Denetim Departmanı tarafından takip edilir. Tüm endişeler gizlilik içinde ve iyi niyetle şikayette bulunan hiç kimseye misilleme yapılmayacağına tam güvence verilerek ele alınır. Rapor sahibiyle olan iletişim her türlü soruşturmayı büyük ölçüde kolaylaştırdığından, raporlama yapan kişileri kimliklerini açıklamaya teşvik etsek de raporlar Dürüstlük Hattı kullanılarak anonim bir şekilde de gönderilebilir.

Ciddi bir kusurlu davranış kanıtlandığında, yönetim derhal uygun düzeltici eylemi yerine getirir. 

İlgili tüm ayrıntılar ve diğer bilgiler için randstad.com adresinden Kusurlu Davranış Raporlama Prosedürü'müze bakın.

ek - ilgili ilkeler, yönetmelikler, bildirge ve anlaşmalar

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

 ILO 181 Sayılı Özel İstihdam Büroları Sözleşmesi: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326

 ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi: https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm

Sekiz Temel ILO Sözleşmesi:

 1. Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi, 1948 (87 Sayılı) 
 2. Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi, 1949 (98 Sayılı) 
 3. Zorla Çalıştırma Sözleşmesi, 1930 (29 Sayılı) 
 4. Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi, 1957 (105 Sayılı) 
 5. Asgari Yaş Sözleşmesi, 1973 (138 Sayılı) 
 6. En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğine İlişkin Sözleşme, 1999 (182 Sayılı) 
 7. Eşit Ücret Sözleşmesi, 1951 (100 Sayılı) 
 8. Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi, 1958 (111 Sayılı)

Uluslararası çalışma standartları

İş ve İnsan Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Rehber İlkeleri

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları, İnsan Ticaretini Önleme, Ortadan Kaldırma ve Cezalandırma Protokolü

İş ve İnsan Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Rehber İlkelerinin Uygulanmasına Yönelik İstihdam ve İşe Alım Büroları Sektör Kılavuzu

Dünya İstihdam Konfederasyonu Tüzüğü

WEC Kurumsal Üyeleri ve UNI Küresel Birliği Arasındaki Mutabakat Beyannamesi