Yeni yasa ile seçme yerleştirme hizmetine ek olarak (gerekli izni almaları kaydıyla) geçici iş ilişkisi kurma yetkisi özel istihdam bürolarına verilmiştir.

Firmalardan gelecek geçici işgücü talepleri yasa çerçevesinde özel istihdam büroları tarafından seçme ve yerleştirme süreçleri takip edilerek uygun adayın bulunması ve adayın hizmeti alan firmanın değil özel istihdam bürosunun bordrosu üzerinde sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi söz konusu olacaktır.

Kayıt dışı istihdamın önlenmesi, geçici çalışan iş gücünün yasal haklarının garanti altına alınması ve özellikle genç nüfusun iş hayatına geçişinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması gibi çıktıları olan bu değişiklik özü itibariyle önemli bir kilometre taşıdır.

Maddelerle Geçici İş İlişkisi Yasası

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi sadece aşağıdaki durumlarda kurulabilecektir.

a) İş sözleşmesinin askıda kaldığı hallerde (örn. analık izni süresince, analık iznini takiben alınan ücretsiz izin süresince vs.)

b) Mevsimlik tarım işlerinde,

c) Ev hizmetlerinde,

d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,

e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde,

f) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması halinde,

g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları durumunda.

Ayrıca:

Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde 8 ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan işyerlerinde geçici iş ilişkisi kurulamayacaktır.

Geçici işçi çalıştıran müşteriler, grev ve lokavtın uygulanması sırasında ( Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 65 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla) geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramayacaklardır.

Geçici işçi çalıştıran müşteri, bir geçici iş ilişkisi kurdu ise, geçici iş ilişkisinin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramayacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak, geçici iş ilişkisi yasada belirtilen sürelere tabi olarak kurulmalıdır.

İş Kanunu hem geçici işçiyi hem de müşterinin kendi çalışanlarını korumaktadır.

Geçici işçi çalıştıran müşteri, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren 6 ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz.

Geçici işçi çalıştıran müşteri, geçici işçileri çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırır.

Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran müşterinin işyerindeki çalışma süresince temel çalışma koşulları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı halinde sağlanacak koşulların altında olamaz.

Eğer müşteri, geçici işçiyi, iş sözleşmesi askıda olan bir çalışanın (örn. analık izninde olan bir çalışan) yerine görevlendirmiş ise, müşteri, kendi çalışanın işe dönmesi durumunda çalışana aynı görevi vermekle yükümlüdür.

Randstad, 19,2 milyar Euro’luk cirosu ile global dünyanın en önde gelen uluslararası özel istihdam bürolarından birisidir ve dönemsel iş gücü temini konusunda 55 yıla dayanan önemli bir pratiği ve bilgi birikimi bulunmaktadır. 39 ülkedeki 4400’den fazla ofisiyle, yılda ortalama 600.000’in üzerinde işe yerleştirme yapan Randstad, bu rakamın önemli bir bölümünü dönemsel işe yerleştirme süreçlerindeki başarısından elde etmektedir. Randstad Türkiye olarak, yeni yasa ile birlikte global ölçekteki bu tecrübemizi Türkiye’deki müşterilerimize de aktarmayı planlıyor ve yerleştirme sayılarımızda önemli artış öngörüyoruz.